Privacy verklaring

Privacyverklaring

Bij het verlenen haar diensten verwerkt True Nature Coaching uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe True Nature Coaching met uw persoonsgegevens omgaat is deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

True Nature Coaching
Helen Edwards
KvK 24473540
Baljuwstraat 22, 2225 GG Katwijk
06-13167102
helen@truenature-coaching.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens

True Nature Coaching krijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan True Nature Coaching verstrekt via email, website, telefoon en app. Daarnaast kan True Nature Coaching uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van haar dienstverlening, bijvoorbeeld van uw werkgever.

Persoonsgegevens

True Nature Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • geboortedatum
 • gegevens over uw gezondheid
 • gegevens betreffende uw dienstverband
 • gegevens in een plan van aanpak en offerte
 • gespreksaantekeningen en geluidsopnames
 • inhoud van communicatie
 • IP-adres

Doeleinden

True Nature Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • onderhouden van contact
 • goede en efficiënte dienstverlening
 • beheer van het cliëntenbestand
 • verrichten van administratieve handelingen
 • bieden van begeleiding op maat
 • rapporteren voor verantwoording aan opdrachtgevers
 • verbetering van de dienstverlening
 • facturering
 • innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • marketing
 • nakomen van wettelijke verplichtingen
 • voeren van geschillen

Grondslagen

True Nature Coaching verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

 

Tevens verwerkt True Nature Coaching persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
 • bescherming van haar financiële belangen;
 • verbetering van haar diensten;
 • beveiliging en het beheer van haar systemen;

 

Indien True Nature Coaching persoonsgegevens verwerkt op grond van toestemming, dan zal dat per geval worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan True Nature Coaching persoonsgegevens uitwisselen. Daarbij kan voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de website. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden wanneer True Nature Coaching aan een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel moet voldoen.

Wanneer u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van True Nature Coaching wilt ontvangen, kunt u zich ten allen tijde weer uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact op te nemen. Bij uitschrijving wordt uw e-mail adres meteen uit de mailingbestand verwijderd en zal niet worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een mailingsysteem en dit gaat via de servers van Laposta.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Wel kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen. Bijvoorbeeld door Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

True Nature Coaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat True Nature Coaching zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Register

Helen Edwards houdt als verwerkingsverantwoordelijke een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder de verantwoordelijkheid van True Nature Coaching plaatsvinden.

Beveiliging gegevens

True Nature Coaching vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daartoe zijn passende beveiligingsmaatregelen getroffen.

Uw rechten

U heeft het recht om bij True Nature Coaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u True Nature Coaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Wanneer u voor de website van True Nature Coaching bent geciteerd en u na verloop van tijd een bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam, en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan is True Nature Coaching bereid het citaat op uw verzoek te anonimiseren.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door True Nature Coaching laat dit dan weten aan Helen Edwards. Mocht u er met haar niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2020.

True Nature Coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.